Tarieven

Na het afnemen van een proefles kun je je inschrijven als cursist en krijg je wekelijks les. Thuis Gitaarles werkt met cursussen in de vorm van strippenkaarten. Een strippenkaart bevat 10 lessen of een veelvoud daarvan.

 

Privéles Cursus

45 minuten10 lessen (5% voordeel)losse les
Proeflesnvt€ 15,00
Privéles thuis€ 280,00€ 29,50
Privéles studio€ 235,00€ 25,00

Duoles Cursus

45 minuten10 lessen (5% voordeel)losse les
Proeflesnvt€ 12,50
Duoles thuis€ 195,00€ 20,50
Duoles studio€ 175,00€ 18,00
Tarieven duoles per persoon.

 

Startpakket

Daarnaast biedt Thuis Gitaarles, naast de goedkope “proefles”, de mogelijkheid om éénmalig een startpakket aan te schaffen. Dit houdt in dat je 1 proefles en de 4 volgende lessen aanschaft. De (strippenkaart-) korting van 5% geldt voor dit pakket niet, wèl is de lagere prijs van een proefles erin verwerkt:

Startpakket Privé:

1 maal proefles plus 4 maal les (aan huis): 133 euro

1 maal proefles plus 4 maal les (bij Thuis Gitaarles): 115 euro

Startpakket Duo:

1 maal proefles plus 4 maal les (aan huis): 94,50 euro (per persoon)

1 maal proefles plus 4 maal les (bij Thuis Gitaarles): 84,50 euro (per persoon)

Betaling geschiedt  vooraf en conform de algemene voorwaarden (zie hieronder). Opzegtermijn: Indien gewenst is opzeggen tijdens het startpakket mogelijk na 3 lessen. Na het volgen van een startpakket gaat de leerling over op het volgen van lessen via de “strippenkaart”.

Een les via Thuis Gitaarles wordt in principe aan huis gegeven, duurt 45 minuten en is inclusief lesmateriaal (print-out). Een leerling kan bij de proefles gebruik maken van een gitaar van de leraar.

Filmpje

Na ongeveer 10 lessen bestaat de mogelijkheid om een filmpje te laten monteren van de vorderingen. De kosten hiervoor liggen, afhankelijk van de gevraagde kwaliteit (met of zonder aftiteling, beeldeffecten, audionabewerking) tussen de 25 en de 50 euro. Dit in overleg met Thuis Gitaarles.

Camera obscura

Thuis Gitaarles maakt graag duidelijke afspraken met de cursisten en hanteert de volgende algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

1.       Inschrijven

1.1. Voor iedere cursist dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Door ondertekening verklaart de cursist akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het geldende cursusjaar.
1.2. Het cursusjaar loopt van september tot september. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het schoolonderwijs in de regio waar de lessen worden gegeven.
1.3. Inschrijving is voor onbepaalde tijd.

1.4. De cursist neemt deel aan de cursus vanaf de eerstvolgende les na de proefles.
1.5. Cursisten krijgen in principe les aan huis.

 2.       Muziekinstrument en lesmateriaal

De cursist wordt geacht zelf een gitaar te hebben. Tijdens de proefles kan gebruikt worden gemaakt van een leengitaar. Lesmateriaal is inbegrepen en wordt tijdens de les verstrekt.

3.       Duoles

Duoles wordt gedurende de cursus gegeven op één adres en cursist dient zelf zorg te dragen voor het vinden van een partner.

4.       Opzegging

4.1. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
4.2. De cursist heeft geen recht op restitutie op openstaande lessen van de strippenkaart bij het eerder stoppen met les nemen.
4.3. De opzegging is pas officieel wanneer de cursist een bewijs van opzegging heeft ontvangen.

5.       Ziekte en verzuim

Bij afwezigheid dient de cursist zich meer dan 24 uur voor aanvang van de les af te melden. Bij afmelding door de cursist binnen 24 uur voor aanvang van de les zal de gemiste les van de strippenkaart afgevinkt worden.

5.1. Duoles
Indien er duoles gevolgd wordt en een van de leerlingen is verhinderd, wordt de lesduur van 45 min omgezet naar 30 min privéles.
5.2. Langdurig ziekte
Bij ziekte of bijzondere verhindering vervalt de les. Als er sprake is van langdurige ziekte (langer dan 2 weken) kan er vanaf de 3e week restitutie worden verleend.
5.3. Ziekte docent
Bij ziekte of verhindering van de docent, schuift de les door naar de volgende week.
5.4. Verzuim cursist
De cursist heeft geen recht op restitutie van het lesgeld indien hij/zij een of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt.

6.       Betaling

6.1. De betaling geschiedt voor de 1e van de maand contant of op het rekeningnummer van Thuis Gitaarles onder vermelding van de naam van de cursist, of het gehele cursusjaar vooraf. Cursisten zijn lesgeldplichtig vanaf de eerste les.
6.2. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er geen les gegeven.
6.3. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vorderingen in handen van een incassobureau gegeven en zijn de kosten voor de lesgeldplichtige.

7.       Tarieven

De tarieven gelden per kalenderjaar. Wijzigingen in de tarieven worden door Thuis Gitaarles in december voorafgaande aan het nieuwe jaar schriftelijk en op de website bekend gemaakt.

8.       Beeld- en geluidsopnames

Gedurende het cursusjaar wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt voor de website. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord.

9.       Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Thuis Gitaarles kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de gitaarlessen of voortvloeiende uit de gitaarlessen dan ook. Thuis Gitaarles behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

10.   Privacy

Thuis Gitaarles respecteert de privacy van de cursisten en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Wel zijn er enkele gegevens nodig voor de administratie. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 Thuis Gitaarles staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56256701. 


Geef een reactie